Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden

Bretonstripe.com is een online winkel in Bretonse kleding voor volwassenen, kinderen en Baby’s, welke via bretonstripe.com kan worden bezocht. Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de webwinkels van BRETON STRIPE (waaronder ook: BRETONSTRIPE.NL, BRETONSTRIPE.DE, OUTDOORSTRIPE.NL).

Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten middels de website www.bretonstripe.com, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van bretonstripe.com worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door bretonstripe.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website www.bretonstripe.com is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Prijs

De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Orderkosten zijn (tenzij anders vermeldt) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. orderkosten via onze website gecommuniceerd. De staffel voor verzend/order-kosten is als volgt:

Verzendkosten

Nederland
0 tot 40 euro = € 4.00
Boven 40 euro = € 6.00
Vanaf 50 euro = gratis

Duitsland
€ 7.00
Vanaf 100 euro = gratis

Frankrijk
€ 11.50
Vanaf 100 euro = gratis

België
€ 7.50
Vanaf 100 euro = gratis

Spanje
€ 15.00
Vanaf 100 euro = gratis

Oostenrijk
€ 9.50
Vanaf 100 euro = gratis

UK
€ 11.00
Vanaf 100 euro = gratis

Rest
€ 15.00
Vanaf 100 euro = gratis

bretonstripe.com kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Betaling

Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere betalingsvoorwaarden en bestelvoorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail waarin de totale kosten, inclusief verzend/order-kosten.

Betaling geschiedt altijd geheel vooraf:
• IDeal: met gebruik van internetbankieren kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch betalen. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal.
• Paypal: Ook kunt u direct en online betalen door middel van Paypal. Uw betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd.

De klant geeft “BRETON STRIPE” toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

Levering

Bretonstripe streeft ernaar om bestellingen binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is BRETON STRIPE echter niet verplicht. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren. Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. BRETON STRIPE zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen. Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan BRETON STRIPE verschuldigd is, heeft voldaan.

Retourneren en omruilen

Wij doen er alles aan om u via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden. De klant is echter gehouden het artikel op eigen kosten te retourneren. Voor retouren en/of ruilingen (hierna: retouren) gelden enkele voorwaarden: Artikelen, die u via www.bretontripe.com heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen. Hiervoor dient u zich wel aan de volgende voorwaarden te committeren:

• Deze artikelen uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres voor retour.
Retour adres:
BRETON STRIPE
Vissershavenstraat 52
1976DB IJmuiden
Nederland.
• Graag vermelden; uw ordernummer en omruil (maat/kleur/artikel) of terugbetaling.
• De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels en in de originele verpakking worden geretourneerd.

BRETON STRIPE accepteert uitsluitend retouren die op hierboven beschreven wijze opgegeven zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld, worden niet geaccepteerd.
Uw retour zal na ontvangst worden beoordeeld. Hierna zullen we, of wel omruilen of wel crediteren van het  bestelde artikel.

De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden.

Een Klacht

Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling.
Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling raden wij u aan de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken binnen 3 werkdagen schriftelijk te melden. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dan dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan d.m.v. telefonisch contact 0031 (0)6 37224206 (op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur) met ons op te nemen of een e-mail naar info@bretonstripe.nl

Tip!

Wij kunnen uw klacht beter oplossen wanneer u uw klacht meteen kenbaar maakt. Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 7 werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal worden gecrediteerd.

Klachten met betrekking tot kwaliteit van de artikel(en).

Uiteraard kan het voorkomen dat de kwaliteit van een kledingstuk na een periode van gebruik niet (meer) aan uw verwachting voldoet. Het kledingstuk vertoont bijvoorbeeld na kort gebruik extreme slijtage, een knoop of rits is stuk of u constateert dat het artikel niet mooi blijft in de was. De garantietermijn op de kleding is 3 maanden na ontvangst van de kleding. Uiteraard is deze garantie uitsluitend van kracht bij een normale frequentie van dragen en wassen.
Daarnaast dient de redelijkerwijs te verwachten levensduur van het betreffende kledingstuk ook 3 maanden te zijn.

De kleding dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk, indien u kiest of heeft gekozen voor een afwijkende wasmethode, zal uw klacht te allen tijde ongegrond worden verklaard.
De garantie vervalt ook wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.
Indien u een dergelijke klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen. U kunt op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur telefonisch contact met ons opnemen of een mail sturen naar info@bretonstripe.com

De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt. Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen op te volgen.

Annulering van uw bestelling

Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden worden geannuleerd. Stuur in dergelijk geval een email naar info@bretonstripe.com. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, retouneerd BRETON STRIPE het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen.
De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst van de bestelling te herroepen (annuleren), zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, geretouneerd te krijgen. Bretonstripe berekent in dit geval geen kosten voor de verzending aan het bezorgadres van artikelen op deze wijze, de klant is echter wel gehouden de bestelling op eigen kosten te retourneren.
Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen via ons ons contactformulier: CONTACT op deze site. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door BRETON STRIPE plaats.

Indien u niet voordat de bestelling is verzonden, of binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd en door ons retour is ontvangen, c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betaling plichtig. BRETON STRIPE is gerechtigd kosten aan u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.

Overmacht

In geval van overmacht is verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail ons contactformulier: CONTACT op deze site. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 0031 (0)70 3105310. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald. Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:

• zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven;
• zullen BRETON STRIPE en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk contact op met ons contactformulier: CONTACT op deze site.